Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Festiwal Tańca Dance Passion and Life

Czcionka:


VII Ogólnopolski Festiwal Tańca

“Dance - Passion and Life”

ON - LINE

        Przytoczna - 26 czerwca 2021r.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

26.06.2021r. (sobota)

 

MIEJSCE:

Platforma ON-LINE

 

REGULAMIN FESTIWALU

 

VII Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony

dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

 

 • CELE FESTIWALU

 

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie                         pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego    uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 • KATEGORIE TANECZNE   

                          

 • Inscenizacja taneczna - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych                           oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.
 • Disco Dance / Disco Show - prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy  to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show - rekwizyty dozwolone.
 • Show Dance - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów                i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.
 • Hip - Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) - propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip - hop i na stylu ulicy,               bez użycia rekwizytów.
 • Street Dance Show / Hip - Hop Show - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip - hop i na stylu ulicy                 z elementami show.
 • Miniatura taneczna - (jazz, modern, contemporary, balet) - propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym,                   bez użycia rekwizytów.
 • Inne propozycje taneczne - w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.
 • 31+ OPEN - w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne.

 

 

 • KATEGORIE WIEKOWE

 

 •      do 8 lat               - 2013 i młodsi
 •   9 - 11 lat              - 2012 - 2010
 • 12 - 15 lat              - 2009 - 2006
 • 16 lat i więcej          - 2005 i starsi
 • 31 lat i więcej          - 1990 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji                 przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy                   niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

 

Lp.

Kategoria taneczna

8 lat

i młodsi

9 - 11

lat

12 - 15 lat

16 lat            i więcej

 

1.

Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

 

2.

Disco Dance / Disco Show

------

X

X

X

 

3.

Show Dance

X

X

X

X

 

4.

Hip - Hop

X

X

X

X

 

5.

Street Dance Show /

Hip - Hop Show

X

X

X

X

 

6.

Miniatura  taneczna

X

X

X

X

 

7.

Inne propozycje taneczne

X

X

X

X

 

8.

31+ OPEN

31 lat i więcej

 

 

 

 

 

 

 • KRYTERIA OCENY

 

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • CZAS PREZENTACJI

 

 • od 2:00 min. do 4:00 min.

 

 

 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 

 • 2 x GRAND PRIX.
 • 2 x VICE GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.

 

 

 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE

 

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych                 po 17.05.2021r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów    archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 17.05.2021r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

 

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

 

 • RADA ARTYSTYCZNA - JURY

 

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 - 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrody GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 

 

 

 

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl  (w pliku .doc lub .docx - word) z dopiskiem FESTIWAL.
 • Przesłanie nagrania do 7 czerwca 2021r. poprzez We transfer zgłoszonej prezentacji (link) na adres e-mail: new.dance@wp.pl
 • Nagranie powinno być przesłane w bardzo dobrej jakości, przy oświetleniu, z daleka bez zbliżeń (tak aby obejmowało całą formację). Nie może być to nagranie z koncertów lub występów dzieci.
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
 • Każdy wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego podania w karcie zgłoszenia autora tekstu i muzyki oraz tytułów utworów. Podanie nierzetelnych, niepełnych informacji (w szczególności autorów muzyki                i tekstów) spowoduje nieprzyjęcie zgłoszenia. Prawdziwość danych spoczywa na wypełniającym kartę zgłoszenia.
 • Opłata startowa - 25 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną oraz 15 zł za drugą kategorię taneczną w danym zespole.
 • Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć min. 8 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej do dnia 31 maja 2021r. na konto Organizatora:

                      Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

                      Konto LUBUSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/SKWIERZYNA

                      Nr: 37 8367 0000 0421 9189 1420 0001 z dopiskiem:

                      Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność przesłanych kart zgłoszenia na adres e-mail: new.dance@wp.pl.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji                  przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy                      niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane                           we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrody GRAND PRIX               oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 • INFORMACJE

 

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

tel.: 530 970 314, e-mail: new.dance@wp.pl

www.newdance.pl

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.przytoczna.naszgok.pl  w zakładkach Ogólnopolski Festiwal Tańca po 10 maja 2021r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Ogólnopolski Festiwal Tańca

“Dance - Passion and Life”

                                                                                                               Przytoczna - 23 maja 2020r.

 

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

 

TERMIN:

23.05.2020r. (sobota), godz. 900

 

MIEJSCE:

Zespół Szkół w Przytocznej

Hala Sportowa

ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Przytoczna

 

PATRONAT MEDIALNY:

Głos Międzyrzecza i Skwierzyny

 

REGULAMIN FESTIWALU

 

VII Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony

dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

 

 • CELE FESTIWALU

 

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie  pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego    uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 • KATEGORIE TANECZNE   

                          

 • Inscenizacja taneczna - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych                           oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.
 • Disco Dance / Disco Show - prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy  to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show - rekwizyty dozwolone.
 • Show Dance - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów                i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.
 • Hip - Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) - propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip - hop i na stylu ulicy,               bez użycia rekwizytów.
 • Street Dance Show / Hip - Hop Show - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip - hop i na stylu ulicy                 z elementami show.
 • Miniatura taneczna - (jazz, modern, contemporary, balet) - propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym,                   bez użycia rekwizytów.
 • Inne propozycje taneczne - w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.
 • 31+ OPEN - w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne.

 

 

 • KATEGORIE WIEKOWE

 

 •      do 7 lat               - 2013 i młodsi
 •   8 - 11 lat              - 2012 - 2009
 • 12 - 15 lat              - 2008 - 2005
 • 16 lat i więcej          - 2004 i starsi
 • 31 lat i więcej          - 1989 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji                 przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy                   niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

 

Lp.

Kategoria taneczna

7 lat

i młodsi

8 - 11

lat

12 - 15 lat

16 lat            i więcej

 

1.

Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

 

2.

Disco Dance / Disco Show

------

X

X

X

 

3.

Show Dance

X

X

X

X

 

4.

Hip - Hop

X

X

X

X

 

5.

Street Dance Show /

Hip - Hop Show

X

X

X

X

 

6.

Miniatura  taneczna

X

X

X

X

 

7.

Inne propozycje taneczne

X

X

X

X

 

8.

31+ OPEN

31 lat i więcej

 

 

 • KRYTERIA OCENY

 

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • CZAS PREZENTACJI

 

 • od 2:00 min. do 4:00 min.

 

 • MUZYKA

 

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

 

 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 

 • 2 x GRAND PRIX.
 • 2 x VICE GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

 

 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE

 

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych                 po 19.04.2020r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów    archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 19.04.2020r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

 

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

 

 • RADA ARTYSTYCZNA - JURY

 

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 - 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrody GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 

 

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2020r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx – word) z dopiskiem FESTIWAL.
 • Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy, z datą urodzenia potwierdzoną przez jednostkę delegującą (do wglądu) i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tancerzy (RODO). Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w festiwalu.
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
 • Opłata startowa – 30 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną oraz 20 zł za drugą kategorię taneczną w danym zespole.
 • Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć min. 8 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej do trzech tygodni od daty przesłania pierwotnego zgłoszenia na konto Organizatora: Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna
  Konto GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY MIĘDZYRZECZ
  Nr: 37 8367 0000 0421 9189 1420 0001 z dopiskiem: Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja zespołu.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 23.05.2020r. do godz. 08:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy. Zespół uczestniczący w festiwalu musi posiadać odpowiednią ilość opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji                  przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy                      niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane                           we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego                   (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę. Wejście na parkiet odbywa się tylko                       i wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie stoisko z domowymi wypiekami oraz punkty gastronomiczne.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrody GRAND PRIX               oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 • INFORMACJE

 

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.newdance.pl

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.przytoczna.naszgok.pl  w zakładkach Ogólnopolski Festiwal Tańca po 30 kwietnia 2020r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

 

 


Informujemy, iż w dniu 07.02.2019r. listy startowe VI Festiwalu Tańca "Dance - Passion and Life" zostały zamknięte. Widzimy się 25 maja w Przytocznej 

 

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance – Passion and Life”

Przytoczna – 25 maja 2019r.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

25.05.2019r. (sobota), godz. 900

 

MIEJSCE:

Zespół Szkół w Przytocznej

Hala Sportowa, ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Przytoczna

 

PATRONAT MEDIALNY:

Głos Międzyrzecza i Skwierzyny

 

REGULAMIN FESTIWALU

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

CELE FESTIWALU

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

KATEGORIE TANECZNE:

 • Inscenizacja taneczna – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.
 • Disco Dance / Disco Show – prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show – rekwizyty dozwolone.
 • Show Dance – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.
 • Hip – Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) – propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy,       bez użycia rekwizytów.
 • Street Dance Show / Hip – Hop Show – prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy z elementami show.
 • Miniatura taneczna – (jazz, modern, contemporary, balet) – propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym, bez użycia rekwizytów.
 • Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.

 KATEGORIE WIEKOWE:

 • do 6 lat – 2013 i młodsi
 • 7 – 9 lat – 2010 – 2012
 • 9 – 11 lat – 2010 – 2008
 • 12 – 15 lat – 2007 – 2004
 • 16 lat i więcej – 2003 i starsi
 • 31 lat i więcej – 1988 i starsi

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

 

Lp. Kategoria taneczna

6 lat i młodsi

7 – 9 lat 9 – 11 lat 12 – 15 lat 16 lat i starsi 31 lat i starsi
1. Inscenizacja taneczna X X X X X
2. Disco Dance / Disco Show X X X
3. Show Dance X X X X X
4. Hip – Hop X X X X X
5. Street Dance Show / Hip – Hop Show X X X X X
6. Miniatura  taneczna X X X X X
7. Inne propozycje taneczne X X X X X
8. 31+ OPEN X

 

KRYTERIA OCENY:

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

CZAS PREZENTACJI:

 • od 2:00 do 4:00 min.

MUZYKA:

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • GRAND PRIX.
 • 2 x VICE GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE:

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych po 26.04.2019r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 26.04.2019r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

RADA ARTYSTYCZNA – JURY:

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 – 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.2019r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx – word).
 • Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy, z datą urodzenia potwierdzoną przez jednostkę delegującą i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tancerzy (RODO). Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w festiwalu.
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu.
 • Opłata startowa – 25 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną oraz 20 zł za drugą kategorię taneczną w danym zespole.
 • Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć 8 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej do trzech tygodni od daty przesłania zgłoszenia na konto Organizatora: Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna, Konto BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU O/SKWIERZYNA, Nr: 56 8372 0008 0201 9189 2002 0001 z dopiskiem: Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja zespołu.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 25.05.2019r. do godz. 08:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy. Zespół uczestniczący w festiwalu musi posiadać odpowiednią ilość opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę. Wejście na parkiet odbywa się tylko i wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie stoisko z domowymi wypiekami oraz punkty gastronomiczne.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

INFORMACJE:

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.newdance.pl

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

Karta zgłoszenia Festiwalu DANCE- PASSION AND LIFE- Przytoczna 2019

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.przytoczna.naszgok.pl  w zakładkach VI Ogólnopolskiego Festiwal Tańca po 30 kwietnia 2019r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

 

 

 

PROTOKÓŁ

Rady Artystycznej

V Polsko - Niemieckiego Festiwalu Tańca

„Dance - Passion and Life”

z dnia 26 maja 2018r.

 

Rada Artystyczna w składzie:

- Artur Niezgoda - Przewodniczący

- Anna Beker - Członek

- Anna Głogowska - Członek

- Zbigniew Karbowski - Członek

postanowiła przyznać wyróżnienia oraz miejsca następującym zespołom w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria HIP- HOP:

6 lat i młodsi:

I miejsce - MINI RESPECT

II miejsce - MINI TEAM - choreografia „GANGSTA TEAM”

III miejsce – JUMPIKI - choreografia „BARBIE GIRL”

7-9 lat:

I miejsce - A TEAM - choreografia „RÓB SWOJE”

II miejsce - MAŁY RESPECT

9-11 lat:

I miejsce - COOL KIDS

I miejsce - TALENCIAKI

II miejsce - KREJZOLE

II miejsce - NA RAZ

III miejsce - KIDS

III miejsce - ZOZOLE

Wyróżnienie - DANCE MIX VEGA MUSIC - choreografia „MAN IN BLACK”

Wyróżnienie - JUMP KIDS - choreografia „HIP - HOP”

Wyróżnienie - RESPECT JUNIOR

Wyróżnienie - MEGA TEAM - choreografia „HAIR UP”

12-15 lat:

I miejsce - HYPE

I miejsce - CREATIVITY

II miejsce - DANCE MIX ELECTRA - choreografia „PERM”

II miejsce - EPIDEMIA - choreografia „FYI”

III miejsce - DREAM TEAM - choreografia „GIRLS!”

III miejsce - LUZARY

III miejsce - CAŁKIEM NIEŹLE

Wyróżnienie - RESPECT

Wyróżnienie - FERAJNA

Wyróżnienie - IMPULS - choreografia „BADINGA”

Wyróżnienie - POWER KIDS

Wyróżnienie - DANCE MIX VEGA - choreografia „MAN DOWN” (decyzją jury przeniesione z kategorii  HIP - HOP 9-11 lat)

16 lat i starsi:

I miejsce - BEZ KITU EJ!

II miejsce - QUAKE

III miejsce - ENDORFINA

Wyróżnienie - DANCE MIX YOUTH - choreografia „FORMATION”

Wyróżnienie - HOMIES

Kategoria STREET DANCE SHOW / HIP- HOP SHOW:

7-9 lat:

I miejsce - JUMP MINI MINI - choreografia „HIP - HOP DANCE”

9-11 lat:

I miejsce - JUMP MINI - choreografia „DANCE SCHOOL”

II miejsce - JUMP SMYKI - choreografia „BATMAN HIP - HOP SHOW”

12-15 lat:

I miejsce - MAŁE JUMPY & JUNIOR - choreografia „HIP - HOP SHOW”

II miejsce - ALUZJA 4 - choreografia „EVERYBODY DANCE NOW!”

 

Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA:

6 lat i młodsi:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE VI - choreografia „ONLY YOU”

II miejsce - SWEET CLASSIC TEAM - choreografia „ŚPIOCHY”

III miejsce - ACH RESPECT - choreografia „MARIONETKI”

7-9 lat:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE IV - choreografia „HAPPY FEAT”

II miejsce - PASJA PETIT - choreografia „ROZTAŃCZONE OGRODNICZKI”

III miejsce - ALUZJA 7 - choreografia „PODWORUJMY SOBIE”

Wyróżnienie - JB

9-11 lat:

I miejsce - SUKCES HIT - choreografia „PUSZKA PANDORY”

II miejsce - TEATR TAŃCA FORMAT - choreografia „IDOL”

III miejsce - BALLARE III - choreografia „LOLLIPOP”

Wyróżnienie - MAGIC - choreografia „RUSAŁKA”

12-15 lat:

I miejsce - PIRUET - choreografia „KAPŁANKI OGNIA”

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE II - choreografia „DROGA DO NIEBA”

II miejsce - BUZIAKI II - choreografia „POZOSTAJĄC…”

II miejsce - TEATR TAŃCA FREE - choreografia „CUDA…”

III miejsce - ALUZJA 4 - choreografia „MORTALE NIE MORTALE”

III miejsce - APLAUZ VII - choreografia „CHCIAŁAM MIEĆ WSZYSTKO”

Wyróżnienie - ARABESKA - choreografia „W POSZUKIWANIU MUZY”

16 lat i starsi:

I miejsce - ALUZJA - choreografia „RZECZ O NIEBIESKIM BALONIKU”

II miejsce - TEATR TAŃCA SAY - choreografia „STOWARZYSZENIE WARIATEK”

III miejsce - FORMACJA MAMAMIJA - choreografia „ACH TE CHŁOPAKI”

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA:

6 lat i młodsi:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE V - choreografia „RAINBOW”

7-9 lat:

I miejsce - ALUZJA 7 - choreografia „LALECZKI CZY TANCERECZKI”

II miejsce - PIRUET 2 - choreografia „SIĘGAJĄC MARZEŃ”

III miejsce - CLASSIC TEAM - choreografia „BUTTERFLIES”

Wyróżnienie - BABY JUNIOR - choreografia „MAGICZNY OGRÓD”

9-11 lat:

I miejsce - PIRUET 1 - choreografia „KRAINA FANTAZJI”

II miejsce - TEATR TAŃCA FORMAT - choreografia „BIEGUNY”

III miejsce - EKSPRESJA III - choreografia „W SŁODKIM ŚWIECIE”

Wyróżnienie - MAMAMIJA UKS 55 - choreografia „KOTY”

12-15 lat:

I miejsce - SUKCES SZAŁ - choreografia „BOGOWIE”

II miejsce - MAŁA PASJA - choreografia „SEN O IKARZE”

II miejsce - BUZIAKI II - choreografia „OCZAMI DUSZY”

III miejsce - ALUZJA 4 - choreografia „BIEGNIJ”

III miejsce - PIRUET - choreografia „WĘDRUJĄC KU…”

Wyróżnienie - TEATR TAŃCA FREE - choreografia „TANGO”

Wyróżnienie - JUST SMILE - choreografia „LIFE IS A GAME”

16 lat i starsi:

I miejsce - ALUZJA 2 - choreografia „PUSTE POLE NA PODOLE”

II miejsce - SUKCES JUMP - choreografia „PRZERWANE MILCZENIE”

III miejsce - BUZIAKI I - choreografia „BEZ GRANIC”

III miejsce - APLAUZ V - choreografia „MOJE CIAŁO”

Wyróżnienie - TEATR TAŃCA SAY - choreografia „UWIĘZIONE”

Wyróżnienie - APLAUZ I - choreografia „PIASKI PUSTYNI”

 

Kategoria SHOW DANCE:

6 lat i młodsi:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE V - choreografia „SMERFNE DISCO”

7-9 lat:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE IV - choreografia „SŁODKI ŚWIAT”

9-11 lat:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE III - choreografia „NA GRENLANDII”

II miejsce - PIRUET 1 - choreografia „ŚNIEŻKA I KRASNOLUDKI”

III miejsce - CRAZY MINI II - choreografia „SERDUSZKOWY TANIEC”

12-15 lat:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE II - choreografia „NOC SÓW”

II miejsce - SUKCES TEAM - choreografia „BEYONCE SUPER BOWL”

III miejsce - SABAT 1 - choreografia „W HADESIE”

16 lat i starsi:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE I - choreografia „TEN ŚWIAT”

I miejsce - WAACKING ASTRA - choreografia „RESPECT”

 

Kategoria DISCO DANCE / DISCO SHOW:

6 lat i młodsi:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE III - choreografia „W RINGU”

II miejsce - GWIAZDECZKI - choreografia „LOCO - MOTION”

12-15 lat:

I miejsce - CRAZY I - choreografia „HAKUNA MATATA”

16 lat i starsi:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE I - choreografia „ALICE NEW GENERATION”

 

Kategoria INNE PROPOZYCJE TANECZNE:

6 lat i młodsi:

I miejsce - NOWINKA - NEW DANCE VI - choreografia „SILVER FLESH”

7-9 lat:

I miejsce - SUKCES KIDS - choreografia „BOOMBOX”

II miejsce - BALLARE IV - choreografia „POLKA KOWBOJKA”

III miejsce - EMOTKI - choreografia „EMOTKI”

9-11 lat:

I miejsce - KLASA SPORTOWA 4B - choreografia „ITALIANO”

II miejsce - FREEDOM - choreografia „FREEDOM”

II miejsce - DZL - choreografia „DZL”

III miejsce - SUKCES POWER - choreografia „FOOTLOOSE”

III miejsce - SUKCES FUN - choreografia „ZŁOTY KOMPAS”

Wyróżnienie - EKSPRESJA III - choreografia „PODWÓRKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Wyróżnienie - BALLARE II - choreografia „MUCHY I PAJĄKI”

12-15 lat:

I miejsce - BUZIAKI III - choreografia „POZWÓL BURZY SZALEĆ”

II miejsce - MOULIN ROUGE - choreografia „MOULIN ROUGE”

II miejsce - SABAT 1 - choreografia „W POGONI ZA…”

III miejsce - BALLARE I - choreografia „METALICA”

III miejsce - MAŁA PASJA - choreografia „DZIWNA ORKIESTRA”

Wyróżnienie - CRAZY II - choreografia „WSPOMNIENIE”

Wyróżnienie - CRAZY I - choreografia „PRZEBOJOWE SHOW”

16 lat i starsi:

I miejsce - APLAUZ V - choreografia „REQUIEM DLA PRZYJACIELA”

II miejsce - BUZIAKI I - choreografia „W RYTMIE GOSPEL”

III miejsce - SUKCES JUMP - choreografia „HOMELESS”

Wyróżnienie - APLAUZ I - choreografia „POCZĄTEK”

 

NAGRODĘ VICE GRAND PRIX oraz CZEK w wysokości 250 PLN otrzymał Zespół „HYPE”.

NAGRODĘ VICE GRAND PRIX oraz CZEK w wysokości 250 PLN otrzymała Klasa Sportowa 4B

NAGRODĘ GRAND PRIX oraz CZEK w wysokości 500 PLN otrzymał Zespół Tańca „ALUZJA 2”

 

                                                                                                          Rada Artystyczna:

                                                                                                                      (-)

                                                                                                            Artur Niezgoda

                                                                                                               Anna Beker

 Anna Głogowska

                                                                                                         Zbigniew Karbowski

 

V  Polsko - Niemiecki Festiwal Tańca

“Dance - Passion and Life”

     Przytoczna - 26 maja 2018r.

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

 

TERMIN:

26.05.2018r. (sobota), godz. 900

 

 

MIEJSCE:

Zespół Szkół w Przytocznej

Hala Sportowa

ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

 

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Przytoczna

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

Głos Międzyrzecza i Skwierzyny

 

 

 

 

REGULAMIN FESTIWALU

 

Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony

dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

 • CELE FESTIWALU

 

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie                         pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego    uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 • KONKURENCJE TANECZNE :   

                          

 • Inscenizacja taneczna
 • Disco Dance/Disco Show
 • Show Dance
 • Hip - Hop
 • Street Dance Show
 • Miniatura taneczna
 • Inne propozycje taneczne

 

 • KATEGORIE WIEKOWE

 

 •      do 6 lat               - 2012 i młodsi
 •     7 - 9 lat                  - 2009 - 2011
 •   9 - 11 lat                  - 2009 - 2007
 • 12 - 15 lat                 - 2006 - 2003
 • 16 lat i więcej          - 2002 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji                 przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy                   niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

 

Lp.

Kategoria taneczna

6 lat

i młodsi

7 – 9

lat

9 – 11

lat

12 – 15 lat

16 lat            i starsi

1.

Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

X

2.

Disco Dance / Disco Show

------

------

X

X

X

3.

Show Dance

X

X

X

X

X

4.

Hip – Hop

X

X

X

X

X

5.

Street Dance Show /

Hip – Hop Show

------

X

X

X

X

6.

Miniatura  taneczna

X

X

X

X

X

7.

Inne propozycje taneczne

X

X

X

X

X

 

 

 • KRYTERIA OCENY

 

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • CZAS PREZENTACJI

 

 • od 2:00 min. do 4:00 min.

 

 • MUZYKA

 

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

 

 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 

 • GRAND PRIX (puchar + czek).
 • VICE GRAND PRIX (puchar + czek).
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

 

 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE

 

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych    po 25.04.2018r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów    archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 25.04.2018r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

 

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

 

 

 • RADA ARTYSTYCZNA- JURY

 

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 4 - 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2018r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx - word)
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.
 • Opłata startowa - 25 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną, 15 zł za każdą kolejną kategorię taneczną.
 • Zgłoszona prezentacja taneczne musi liczyć min. 8 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej do trzech tygodni od daty przesłania zgłoszenia na konto Organizatora:

                      Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

                      Konto BANK PKO BP SA OIII/ GORZÓW WIELKOPOLSKI

                      Nr: 31 1020 1967 0000 8002 0111 2689 z dopiskiem:

                      Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja zespołu.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 26.05.2018r. do godz. 08:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane                           we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego                   (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę. Wejście na parkiet odbywa się tylko                       i wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać                 się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie stoisko z domowymi wypiekami oraz punkty gastronomiczne.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX               oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 • INFORMACJE

 

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.nowinka.eu

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.przytoczna.naszgok.pl  w zakładkach V Ogólnopolski Festiwal Tańca po 30 kwietnia 2018r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

 

 

 

PROGRAM

Polsko – Niemiecki Festiwal Tańca "Dance - Passion and Life"

Przytoczna - 13 maj 2017r.

 

07:30 - 09:00 - Próby parkietu

09:00 - 09:15 - Przygotowanie do uroczystego otwarcia

09:15 - 09:30 - Uroczyste otwarcie (zespoły stoją na parkiecie)

09:30 - 12:15 - I część - prezentacje festiwalowe

12:15 – 12:30 – Przerwa

12:30 – 13:45 - Prezentacje festiwalowe

13:45 - 14:15 - Przerwa (obrady jury)

14:15 - 14:45 - Zakończenie I części - wręczenie nagród

15:00 - 15:15 - Uroczyste otwarcie (zespoły stoją na parkiecie)

15:15 – 17:15 - II część - prezentacje festiwalowe

17:30 - 17:45 - Przerwa

17:45 - 20:15 - Prezentacje festiwalowe

20:15 - 21:00 - Przerwa (obrady jury)

21:00 - …….  - Zakończenie festiwalu - wręczenie nagród

 

 

09:30 - 14:00 - I część - prezentacje festiwalowe:

 

 

Kategoria HIP HOP 

Godz. 09:30 – 09:35  -  HIP HOP - 6 lat i młodsi

Godz. 09:35 – 10:00  -  HIP HOP – 6 - 8 lat

Godz. 10:00 – 10:25  -  HIP HOP - 8-11 lat

Godz. 10:25 – 11:00  -  HIP HOP – 12- 15 lat

Godz. 11:00 – 11:25  -  HIP HOP – 16 lat i starsi

 

Kategoria  STREET DANCE SHOW 

Godz. 11:30 – 11:40  -  STREET DANCE SHOW –  8 – 11 lat

Godz. 11:40 – 11:50  -  STREET DANCE SHOW – 12- 15 lat

Godz. 11:50 – 12:10  -  STREET DANCE SHOW – 16 lat i starsi

 

12:15 – 12:30  PRZERWA

 

Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA

Godz. 12:30 – 12:40  -  INSCENIZACJA TANECZNA  6 lat i młodsi

Godz. 12:40 – 13:05  -  INSCENIZACJA TANECZNA  6 - 8 lat

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA

Godz. 13:05 -13:15  -  MINIATURA TANECZNA - 6 lat i młodsi

Godz. 13:15 -13:30  -  MINIATURA TANECZNA – 6 - 8  lat

 

Kategoria SHOW DANCE

Godz. 13:30 -13:45   -  SHOW DANCE – 6 - 8  lat

 

13:45 - 14:15 - Przerwa (obrady jury)

14:15 - 14:45 - Zakończenie I części - wręczenie nagród

15:00 – 15:15 – Uroczyste otwarcie II części festiwalu

Pokaz Wicemistrzów Polski Formacji Street Dance Show  31 +

15:15 - 20:30 - II część - prezentacje festiwalowe

 

Kategoria INNE PROPOZYCJE TANECZNE

Godz. 15:15 – 15:45  -  INNE PROPOZYCJE TANECZNE – 8 -11 lat

 

Kategoria  DISCO SHOW

Godz. 15:45 – 15:55  -  DISCO SHOW - 8-11 lat

 

Kategoria INNE PROPOZYCJE TANECZNE

Godz. 15:55 – 16:15  -  INNE PROPOZYCJE TANECZNE - 12-15 lat

 

Kategoria  DISCO SHOW

Godz. 16:15 – 16:20  -  DISCO SHOW - 16 lat i starsi

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA

Godz. 16:20 – 16:30  -  MINIATURA TANECZNA - 8-11 lat

Godz. 16:30 – 17:00  -  MINIATURA TANECZNA - 12-15 lat

 

Kategoria SHOW DANCE

Godz. 17:00  - 17:15   -  SHOW DANCE - 8-11 lat

 

Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA

Godz. 17:15 – 17:30  -  INSCENIZACJA TANECZNA  8-11 lat

 

17:30 - 17:45 – Przerwa

 

Kategoria  INNE PROPOZYCJE TANECZNE

Godz. 17:45 – 18:25  -  INNE PROPOZYCJE TANECZNE - 16 lat i starsi

 

Kategoria SHOW DANCE

Godz. 18:25 – 18:40  -  SHOW DANCE – 12 - 15 lat

Godz. 18:40 – 18:55  -  SHOW DANCE –  16 lat i starsi

 

Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA

Godz. 18:55 – 19:10  -  INSCENIZACJA TANECZNA - 16 lat i starsi

Godz. 19:10 - 19:35   -  INSCENIZACJA TANECZNA - 12-15 lat

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA

Godz. 19:35 – 20:15  -  MINIATURA TANECZNA - 16 lat i starsi

 

20:15 - 21:00 - Przerwa (obrady jury)

21:00 - …….  - Zakończenie festiwalu - wręczenie nagród

 

11.02.2017r.  -  Listy startowe zostały zamknięte!!!!

 

10.02.2017 - INFORMUJEMY IŻ ZOSTAŁO 10 OSTATNICH MIEJSC!!!!

 

Polsko - Niemiecki Festiwal Tańca

“Dance - Passion and Life”

                                                                                                             Przytoczna - 13 maja 2017r.

 

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

ul. Główna 42 , 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

13.05.2017r. (sobota), godz. 900

 

MIEJSCE:

Zespół Szkół w Przytocznej

Hala Sportowa

ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Przytoczna

 

 

REGULAMIN FESTIWALU

 

 Festiwal Tańca jest przeznaczony

dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

 • CELE FESTIWALU

 

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego    uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 • KONKURENCJE TANECZNE :   

                          

 • Inscenizacja taneczna
 • Disco Dance/Disco Show
 • Show Dance
 • Hip - Hop
 • Street Dance Show
 • Miniatura taneczna
 • Inne propozycje taneczne

 

 • KATEGORIE WIEKOWE

 

 •     do 8 lat                  - 2009 i młodsi
 •   8 - 11 lat                  - 2009 - 2006
 • 12 - 15 lat                 - 2005 - 2002
 • 16 lat i więcej          - 2001 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji                 przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy                   niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

 

Lp.

Kategoria taneczna

8 lat

i młodsi

8 – 11

lat

12 – 15 lat

16 lat            i starsi

1.

Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

2.

Disco Dance /Disco Show

------

X

X

X

3.

Show Dance

X

X

X

X

4.

Hip – Hop

X

X

X

X

5.

Street Dance Show

------

X

X

X

6.

Miniatura  taneczna

X

X

X

X

7.

Inne propozycje taneczne

------

X

X

X

 

 

 • KRYTERIA OCENY

 

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • CZAS PREZENTACJI

 

 • od 2:00 min. do 4:00 min.

 

 • MUZYKA

 

 • własne nagranie na płycie CD, pamięć przenośna (USB)

 

 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 

 • Nagrodę główną - GRAND PRIX (puchar + czek).
 • 2 nagrody - VICE GRAND PRIX (puchar + czek).
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

 

 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE

 

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych    po 17.04.2017r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów    archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do nie przyjęcia zgłoszenia zespołu. Zamknięcie list startowych przed 17.04.2017r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

 

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

 

 

 • RADA ARTYSTYCZNA- JURY

 

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 4 - 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX oraz 2 nagrody VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2017r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.
 • Opłata startowa - 15 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną, 10 zł za każdą kolejną kategorię taneczną.
 • Zgłoszona prezentacja taneczne musi liczyć min. 7 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2017r. na konto Organizatora:

                      Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

                      Konto BANK PKO BP SA OIII/ GORZÓW WIELKOPOLSKI

                      Nr: 31 1020 1967 0000 8002 0111 2689 z dopiskiem:

                      Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 13.05.2017r. do godz. 08:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane   we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego   (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać                 się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie kawiarenka oraz punkt gastronomiczny.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX               oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 • INFORMACJE

 

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.nowinka.eu

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.nowinka.eu  oraz www.przytoczna.naszgok.pl w zakładkach IV Ogólnopolski Festiwal Tańca  po 20 kwietnia 2017r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

 

 

 

 

 

Rady Artystycznej

III Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca- „Dance- Passion and Life”

z dnia 14 maja 2016r.

 

Rada Artystyczna w składzie:

- Artur Niezgoda- Przewodniczący

- Jakub Jóźwiak- Członek

- Paulina Figińska- Członek

- Anna Beker- Członek

postanowiła przyznać wyróżnienia oraz miejsca następującym zespołom w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria HIP- HOP SHOW:

7-11 lat:

I miejsce- PESTKA- choreograf: Izabela Gryko - Filipiak

II miejsce- KIDS JUMP- choreograf: Aleksandra Rogińska

III miejsce- MEGA TEAM- choreograf: Natalia Skrzypek - Marciniak

12-15 lat:

I miejsce- HITY 2- choreograf: Zofia Paluszkiewicz

II miejsce- JUMP JUNIOR- choreograf: Aleksandra Rogińska, Barbara Rakucka

powyżej 16 lat:

I miejsce- PULL UP!- choreograf: Alicja Sobańska

II miejsce- ST JUMP- choreograf: Aleksandra Rogińska, Barbara Rakucka

III miejsce- BIG UP!- choreograf: Alicja Sobańska, Monika Pijanowska

 

Kategoria HIP- HOP:

do 7 lat:

I miejsce- MINI TEAM- choreograf: Natalia Skrzypek - Marciniak

II miejsce- JUMP MINI- choreograf: Aleksandra Rogińska

7-11 lat:

I miejsce- LEMONIADA- choreograf: Izabela Gryko – Filipiak, Zofia Paluszkiewicz

II miejsce- MAŁE JUMPY- choreograf: Aleksandra Rogińska

II miejsce- CAŁKIEM NIEŹLE- Dominika Jałoszyńska

III miejsce- LUZARY- choreograf: Karolina Bieńkowska

III miejsce- ZOZOLE- choreograf: Patrycja Górniak

Wyróżnienie- MIRAGE- choreograf: Agnieszka Wasiak

Wyróżnienie- COOL KIDS- choreograf: Karolina Bieńkowska

Wyróżnienie- FERAJNA- choreograf: Marta Bielas, Alicja Sobańska

12-15 lat:

I miejsce- POWER KIDS- choreograf: Karolina Bieńkowska

II miejsce- CRUSHING CREW- choreograf: Dorota Łukaszczyk - Skafiriak

III miejsce- ENDORFINA- choreograf: Karolina Bieńkowska

powyżej 16 lat:

I miejsce- FOR FUN- choreograf: Alicja Sobańska

II miejsce- SOMETHING- choreograf: Joanna Ostrówka, Anna Domagała

III miejsce- BEZ KONSERWANTÓW- choreograf: Karolina Bieńkowska

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA:

do 6 lat:

I miejsce- NOWINKA VI- choreografia: Manuela Mamys

I miejsce- NOWINKA V- choreografia: Manuela Mamys

 

7-11 lat:

I miejsce- APLAUZ VII- choreograf: Beata Górak, Balbina Górak

I miejsce- GEST MINI- choreograf: Małgorzata Flas

II miejsce- TRANS 4- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

III miejsce- CKIE PATI DANCE JUNIOR -choreograf: Patrycja Waśkowiak

III miejsce- ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY BUZIAKI- choreograf: Karolina Wojtasik - Kocoń

III miejsce- TEATR TAŃCA FREE- choreograf: Bożena Wróbel

Wyróżnienie- ALLEGRETTO- choreograf: Ewa Szachoń

Wyróżnienie- TEMPO- choreograf: Ewa Szachoń

Wyróżnienie- MAMAMIJA UKS- choreograf: Anna Ruczyńska

12-15 lat:

I miejsce- ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY BUZIAKI- choreograf: Karolina Wojtasik - Kocoń

I miejsce- TRANS 2- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

II miejsce- GEST DUO- choreograf: Małgorzata Flas

II miejsce- NOWINKA II- choreograf: Manuela Mamys

III miejsce- ALUZJA- choreograf: Magdalena Pera - Logdańska

III miejsce- MIRAGE- choreograf: Natalia Wasiak

III miejsce- APLAUZ V- choreograf: Balbina Górak

Wyróżnienie- IMPULS- choreograf: Dorota Lindner - Baran

Wyróżnienie- FORMACJA MAMAMIJA UKS- choreograf: Anna Ruczyńska

Wyróżnienie- MAGIC- choreograf: Weronika Fedorczuk

powyżej 16 lat:

I miejsce- ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY BUZIAKI- choreograf: Paulina Przybysz

II miejsce- TRANS 1- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

III miejsce- TEATR TAŃCA SAY- choreograf: Bożena Wróbel

 

 

Kategoria SHOW DANCE:

7-11 lat:

I miejsce- NOWINKA III- choreograf: Manuela Mamys

II miejsce- NOWINKA IV- choreograf: Manuela Mamys

II miejsce- EFEKT MINI- choreograf: Dorota Lindner- Baran

III miejsce- CRAZY I- choreograf: Agnieszka Glapka

III miejsce- T-TEENS - choreograf: Agata Smoleń

12-15 lat:

I miejsce- NOWINKA II- choreograf: Manuela Mamys

II miejsce- IMPULS- choreograf: Dorota Lindner- Baran, Daria Dygacz

powyżej 16 lat:

I miejsce- EFEKT- choreograf: Dorota Lindner- Baran, Daria Dygacz

 

Kategoria INNE PROPOZYCJE TANECZNE:

do 6 lat:

I miejsce- TRANS 2- choreograf: Katarzyna Piechowiak, Dagmara Śron

I miejsce- MAMAMIJKA KOWBOJKI UKS- choreograf: Anna Ruczyńska

I miejsce- TRANS 2- choreograf: Katarzyna Piechowiak

7-11 lat:

I miejsce- KLASA SPORTOWA 2B- choreograf: Anna Miadzielec

I miejsce- MINI GIRLS- choreograf: Daria Kalinowska

II miejsce- CKIE PATI DANCE JUNIOR- choreograf: Patrycja Waśkowiak

II miejsce- TEATR TAŃCA FREE- choreograf: Bożena Wróbel

III miejsce- APLAUZ VII- choreograf: Sebastian Białobrzeski

III miejsce- ALUZJA- choreograf: Magdalena Pera - Logdańska

III miejsce- KLASA SPORTOWA 2A- choreograf: Bartłomiej Kobylański

Wyróżnienie- ALLEGRETTO- choreograf: Ewa Szachoń

Wyróżnienie- OCH- choreograf: Paulina Wałaszek

Wyróżnienie- TRANS MINI- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

Wyróżnienie- FERWOR- choreograf: Paulina Wałaszek

Wyróżnienie- MAMAMIJA UKS- choreograf: Anna Ruczyńska

12-15 lat:

I miejsce- ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY BUZIAKI- choreograf: Paulina Przybysz

I miejsce- C.GIRLS- choreograf: Anna Miadzielec

II miejsce- APLAUZ V- choreograf: Sebastian Białobrzeski

II miejsce- TRANS 2- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

III miejsce- EWENEMENT- choreograf: Ewa Szachoń

III miejsce- EKSPRESJA II- choreograf: Małgorzata Nowak

III miejsce- CKIE PATI DANCE- choreograf: Patrycja Waśkowiak

Wyróżnienie- OCH- choreograf: Paulina Wałaszek

Wyróżnienie- TRANS 1- choreograf: Katarzyna Piechowiak

Wyróżnienie- CRAZY II- choreograf: Agnieszka Glapka

Wyróżnienie- TRANS 1- choreograf: Katarzyna Piechowiak, Dagmara Śron

Wyróżnienie- TRANS 1- choreograf: Sylwia Konieczna, Dagmara Śron

powyżej 16 lat:

I miejsce- TRANS 1- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

II miejsce- TEATR TAŃCA SAY- choreograf: Bożena Wróbel

III miejsce- TEATR RUCHU- choreograf: Wioletta Jocz

Wyróżnienie- FRESH- choreograf: Agnieszka Glapka

Wyróżnienie- TRANS 1- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

 

Kategoria DISCO SHOW:

7-11 lat:

I miejsce- NOWINKA IV- choreograf: Manuela Mamys

II miejsce- RYTMIX GOLD- choreograf: Katarzyna Laskowska

II miejsce- RYTMIX PARTY- choreograf: Katarzyna Laskowska

III miejsce- RYTMIX POWER- choreograf: Natalia Romańska

III miejsce- TRANS 2- choreograf: Sylwia Konieczna, Dagmara Śron

Wyróżnienie- MIRAGE- choreograf: Natalia Wasiak

Wyróżnienie- RYTMIX ENERGY- choreograf: Katarzyna Popielarska

Wyróżnienie- RYTMIX GALAXY- choreograf: Katarzyna Popielarska

Wyróżnienie- MIRAGE- choreograf: Natalia Wasiak

12-15 lat:

I miejsce- MIRAGE- choreograf: Natalia Wasiak

powyżej 16 lat:

I miejsce- NOWINKA I- choreograf: Manuela Mamys

 

Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA:

do 7 lat:

I miejsce- NOWINKA VI- choreografia: Manuela Mamys

I miejsce- MIRAGE- choreografia: Agnieszka Wasiak

I miejsce- NOWINKA V- choreografia: Manuela Mamys

I miejsce- TRANS MINI- choreografia: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

7-11 lat:

I miejsce- NOWINKA III- choreograf: Manuela Mamys

II miejsce- TRANS 3- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

II miejsce- GEST MINI- choreograf: Małgorzata Flas

III miejsce- TRANS MINI- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

III miejsce- ALUZJA- choreograf: Magdalena Pera - Logdańska

III miejsce- EFEKT MINI- choreograf: Dorota Lindner - Baran

Wyróżnienie- T-TEENS- choreograf: Agata Smoleń

Wyróżnienie- TEMPO- choreograf: Ewa Szachoń

Wyróżnienie- BABY JUNIOR- choreograf: Weronika Fedorczuk

12-15 lat:

I miejsce- GEST DUO- choreograf: Małgorzata Flas

II miejsce- CKIE PATI DANCE- choreograf: Patrycja Waśkowiak

III miejsce- MIRAGE- choreograf: Agnieszka Wasiak

III miejsce- FERWOR- choreograf: Paulina Wałaszek

Wyróżnienie- EWENEMENT- choreograf: Ewa Szachoń

Wyróżnienie- FORMACJA MAMAMIJA UKS- choreograf: Anna Ruczyńska

Wyróżnienie- ARABESKA- choreograf: Weronika Fedorczuk

powyżej 16 lat:

I miejsce- TRANS 1- choreograf: Anna Bubnowska, Katarzyna Piechowiak

II miejsce- EFEKT- choreograf: Dorota Lindner- Baran

 

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PRZYTOCZNA otrzymał Zespół Tańca „ALUZJA” za  pomysł i inscenizację.

NAGRODĘ VICE GRAND PRIX DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ oraz CZEK w wysokości 400 PLN otrzymał Zespół „APLAUZ VII”.

NAGRODĘ VICE GRAND PRIX STOWARZYSZENIA „NEW DANCE” W PRZYTOCZNEJ oraz CZEK w wysokości 400 PLN otrzymał Zespół „MEGA DANCE”.

NAGRODĘ GRAND PRIX WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA oraz CZEK w wysokości 1000 PLN otrzymał Zespół Artystyczny „BUZIAKI” za choreografię „DZWNY JEST TEN ŚWIAT”.

 

                                                                                                          Rada Artystyczna:

                                                                                                                      (-)

                                                                                                            Artur Niezgoda

                                                                                                             Jakub Jóźwiak

              Paulina Figińska

                                                                                                               Anna Beker

 

 

PROGRAM

III Ogólnopolski Festiwal Tańca "Dance - Passion and Life"

Przytoczna - 14 maj 2016 r.

 

07:30 - 09:00 - Próby parkietu

09:00 - 09:15 - Przygotowanie do uroczystego otwarcia

09:15 - 09:30 - Uroczyste otwarcie (zespoły stoją na parkiecie)

09:30 - 14:00 - I część - prezentacje festiwalowe

14:00 - 14:30 - Przerwa (obrady jury)

14:30 - 15:00 - Zakończenie I części - wręczenie nagród

15:00 - 15:15 - Uroczyste otwarcie (zespoły stoją na parkiecie)

15:15 – 17:00 - II część - prezentacje festiwalowe

17:30 - 17:45 - Przerwa

17:45 - 20:30 - Prezentacje festiwalowe

20:30 - 21:00 - Przerwa (obrady jury)

21:00 - …….  - Zakończenie festiwalu - wręczenie nagród

 

 

09:30 - 14:00 - I część - prezentacje festiwalowe:

 Kategoria HIP HOP SHOW

Godz. 09:30 – 09:45  -  HIP HOP SHOW -  7 -11 lat

Godz. 09:45 – 09:55  -  HIP HOP SHOW – 12- 15 lat

Godz. 09:55 – 10:10  -  HIP HOP SHOW – 16 lat i starsi

 

Kategoria HIP HOP 

Godz. 10:10 – 10:20  -  HIP HOP - 7 lat i młodsi

Godz. 10:20 – 11:00  -  HIP HOP - 7-11 lat

Godz. 11:00 – 11:15  -  HIP HOP – 12- 15 lat

Godz. 11:15 – 11:30  -  HIP HOP – 16 lat i starsi

 

Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA

Godz. 11:30 – 11:50  -  INSCENIZACJA TANECZNA 7 lat i młodsi

 

Kategoria  DISCO SHOW

Godz. 11:50 – 12:25  -  DISCO SHOW - 7-11 lat

Godz. 12:25 – 12:30  -  DISCO SHOW - 12-15 lat

 

12:30- 12:40 - Przerwa

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA

Godz. 12:40 -12:50  -  MINIATURA TANECZNA - 7 lat i młodsi

 

Kategoria INNE PROPOZYCJE TANECZNE

Godz. 12:50 – 13:05  -  INNE PROPOZYCJE TANECZNE - 7 lat i młodsi

Godz. 13:05 – 14:00  -  INNE PROPOZYCJE TANECZNE - 7-11 lat

14:00 - 14:30 - Przerwa (obrady jury)

14:30 - 15:00 - Zakończenie I części - wręczenie nagród

15:00 – 15:15 – Uroczyste otwarcie II części festiwalu

15:15 - 20:30 - II część - prezentacje festiwalowe

 

Kategoria  DISCO SHOW

Godz. 15:15 – 15:20  -  DISCO SHOW - 16 lat i starsi

 

Kategoria INNE PROPOZYCJE TANECZNE

Godz. 15:20 – 15:55  -  INNE PROPOZYCJE TANECZNE - 12-15 lat

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA

Godz. 15:55 – 16:30  -  MINIATURA TANECZNA - 7-11 lat

Godz. 16:30 – 17:05  -  MINIATURA TANECZNA - 12-15 lat

 

Kategoria SHOW DANCE

Godz. 17:05 -17:30   -  SHOW DANCE - 7-11 lat

 

17:30 - 17:45 – Przerwa

 

Kategoria INNE PROPOZYCJE TANECZNE

Godz. 17:45 – 18:10  -  INNE PROPOZYCJE TANECZNE - 16 lat i starsi

 

Kategoria INSCENIZACJA TANECZNA

Godz. 18:10 – 19:00  -  INSCENIZACJA TANECZNA 7-11 lat

Godz. 19:00 - 19:40   -  INSCENIZACJA TANECZNA - 12-15 lat

Godz. 19:40 – 19:55  -  INSCENIZACJA TANECZNA - 16 lat i starsi

 

Kategoria SHOW DANCE

Godz. 19:55 – 20:10  -  SHOW DANCE – 12 - 15 lat

 

Kategoria MINIATURA TANECZNA

Godz. 20:10 – 20:25  -  MINIATURA TANECZNA - 16 lat i starsi

 

Kategoria SHOW DANCE

Godz. 20:25 – 20:30  -  SHOW DANCE – 16  lat i starsi

 

20:30 - 21:00 - Przerwa (obrady jury)

21:00 - …….  - Zakończenie festiwalu - wręczenie nagród

 

W związku z dużym zainteresowaniem udziału w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca - "Dance Passion and Life" Przytoczna 2016 informujemy , iż listy startowe zostały zamknięte.
Swój udział w festiwalu zgłosiło 110 prezentacji tanecznych.

 

“Dance - Passion and Life”

Przytoczna - 14 maja 2016r.

 

ORGANIZATOR:

Gmina Przytoczna

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42 , 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

TERMIN:

14.05.2016r. (sobota), godz. 1000

 

MIEJSCE:

Gimnazjum im. Jana Pawła II 

Hala Sportowa

ul. Polna 17 , 66-340 Przytoczna

 

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Przytoczna

 

REGULAMIN FESTIWALU

 

Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony

dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

 • CELE FESTIWALU

 

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego    uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 • KONKURENCJE TANECZNE :                      
 • Inscenizacja taneczna
 • Disco Show
 • Show Dance
 • Hip - Hop
 • Hip - Hop Show
 • Miniatura taneczna
 • Inne propozycje taneczne

 

 • KATEGORIE WIEKOWE
 •     do 8 lat                  - 2008 i młodsi
 •   8 - 11 lat                  - 2008 - 2005
 • 12 - 15 lat                  - 2004 - 2001
 • 16 lat i więcej          - 2000 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

Lp.

Kategoria taneczna

8 lat

i młodsi

8 – 11

lat

12 – 15 lat

16 lat            i starsi

1.

Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

2.

Disco Show

------

X

X

X

3.

Show Dance

------

X

X

X

4.

Hip – Hop

X

X

X

X

5.

Hip – Hop Show

------

X

X

X

6.

Miniatura  taneczna

X

X

X

X

7.

Inne propozycje taneczne

X

X

X

X

 
 • KRYTERIA OCENY
 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • CZAS PREZENTACJI
 • od 2:00 min. do 4:00 min.

 

 • MUZYKA
 • własne nagranie na płycie CD, pamięć przenośna (USB)

 

 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA
 • Nagrodę główną- GRAND PRIX.
 • 2 nagrody- VICE GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

 

 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE
 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych    po 18.04.2016r.
 • W razie większej ilość zgłoszeń niż 100 prezentacji listy startowe mogą zostać zamknięte przed ostatecznym terminem zgłoszeń
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów    archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.

 

 • RADA ARTYSTYCZNA- JURY
 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 4 - 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX oraz 2 nagrody VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2016r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.
 • Opłata startowa- 15 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną, 10 zł za każdą kolejną kategorię taneczną.
 • Wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2016r. na konto Organizatora:

                      Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42 , 66-340 Przytoczna

                      Konto BANK PKO BP SA OIII/ GORZÓW WIELKOPOLSKI

                      Nr: 31 1020 1967 0000 8002 0111 2689 z dopiskiem:

                      Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 14.05.2016r. do godz. 09:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego  (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie kawiarenka oraz punkt gastronomiczny.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 • INFORMACJE

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42 , 66-340 Przytoczna

e-mail : new.dance@wp.pl

www.nowinka.eu

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.nowinka.eu  oraz www.przytoczna.naszgok.pl w zakładkach III Ogólnopolski Festiwal Tańca  po 21 kwietnia 2016r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/info/?tab=page_info

 

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Festiwal ON-LINE 2021

Utworzono dnia 30.11.-0001, 00:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 0N-LINE 2021

Utworzono dnia 30.11.-0001, 00:00

REGULAMIN FESTIWAL TAŃCA 2020

Utworzono dnia 01.02.2020, 11:19

KARTA ZGŁOSZEŃ FESTIWAL TAŃCA 2020

Utworzono dnia 01.02.2020, 11:18

Karta zgłoszeń 2018

Utworzono dnia 28.01.2018, 19:11

Regulamin 2018

Utworzono dnia 28.01.2018, 19:11

Karta Zgłoszeń 2016

Utworzono dnia 24.01.2016, 23:40

Regulamin 2016

Utworzono dnia 24.01.2016, 23:39

Partnerzy: