Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodzinny Konkurs Plastyczny na projekt pocztówki

Utworzono dnia 11.11.2020
Czcionka:

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego na projekt pocztówki "Z miłości do Niepodległej"


§1 Cele konkursu
Celami konkursu są:

1. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów.
3. Integracja międzypokoleniowa.
4. Utrwalenie i pogłębianie wiedzy historycznej.
5. Rozbudzanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Uczenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego i historycznego.

§2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

§3 Założenia organizacyjne
1. W konkursie powinny wziąć udział całe rodziny
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Zdjęcie pracy należy wstawić w komentarzu pod plakatem na profilu GOK Przytoczna na Facebook lub przesłać w wiadomości MMS pod nr 667 558 497
4. Można zgłosić do konkursu jedną pracę.

5. Format pracy: A4
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage)

7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprojektowaniem pocztówki dotyczącej upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
8. W opisie należy umieścić imiona i nazwiska osób wykonujących prace

9. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy TYLKO w dniu 11 listopada 2020 r.

2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem
- jakość wykonania
- oryginalność i pomysłowość
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
- stopień trudności wykonania.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na profilu FB GOK Przytoczna i na stronach internetowych organizatora

§6 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 8

W poprzednim tygodniu: 107

W tym miesiącu: 180

W poprzednim miesiącu: 309

Wszystkich: 36870

Partnerzy: