Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

V Ogólnopolski Festiwal Tańca “Dance - Passion and Life”

Utworzono dnia 28.01.2018
Czcionka:

V Ogólnopolski Festiwal Tańca

“Dance - Passion and Life”

          Przytoczna - 26 maja 2018r.

 

 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

Gmina Przytoczna

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

 

 

TERMIN:

26.05.2018r. (sobota), godz. 900

 

 

MIEJSCE:

Zespół Szkół w Przytocznej

Hala Sportowa

ul. Polna 17, 66-340 Przytoczna

 

 

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Przytoczna

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

Głos Międzyrzecza i Skwierzyny

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN FESTIWALU

 

Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony

dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

 • CELE FESTIWALU

 

 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie                         pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego    uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 • KONKURENCJE TANECZNE :   

                          

 • Inscenizacja taneczna
 • Disco Dance/Disco Show
 • Show Dance
 • Hip - Hop
 • Street Dance Show
 • Miniatura taneczna
 • Inne propozycje taneczne

 

 • KATEGORIE WIEKOWE

 

 •      do 6 lat               - 2012 i młodsi
 •     7 - 9 lat                  - 2009 - 2011
 •   9 - 11 lat                  - 2009 - 2007
 • 12 - 15 lat                 - 2006 - 2003
 • 16 lat i więcej          - 2002 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji                 przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy                   niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.

 

Lp.

Kategoria taneczna

6 lat

i młodsi

7 – 9

lat

9 – 11

lat

12 – 15 lat

16 lat            i starsi

1.

Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

X

2.

Disco Dance / Disco Show

------

------

X

X

X

3.

Show Dance

X

X

X

X

X

4.

Hip – Hop

X

X

X

X

X

5.

Street Dance Show /

Hip – Hop Show

------

X

X

X

X

6.

Miniatura  taneczna

X

X

X

X

X

7.

Inne propozycje taneczne

X

X

X

X

X

 

 

 • KRYTERIA OCENY

 

 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • CZAS PREZENTACJI

 

 • od 2:00 min. do 4:00 min.

 

 • MUZYKA

 

 • własne nagranie na pamięci przenośnej (USB)

 

 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 

 • GRAND PRIX (puchar + czek).
 • VICE GRAND PRIX (puchar + czek).
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

 

 • ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE

 

 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych    po 25.04.2018r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów    archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.
 • Prawo do zamknięcia list startowych przed 25.04.2018r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.

 

Uwaga! Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona. Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach.

 

 

 • RADA ARTYSTYCZNA- JURY

 

 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 4 - 5 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2018r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl (w pliku .doc lub .docx - word)
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.
 • Opłata startowa - 25 zł od każdego uczestnika za pierwszą kategorię taneczną, 15 zł za każdą kolejną kategorię taneczną.
 • Zgłoszona prezentacja taneczne musi liczyć min. 8 osób.
 • Wniesienie opłaty startowej do trzech tygodni od daty przesłania zgłoszenia na konto Organizatora:

                      Stowarzyszenie „NEW DANCE”, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

                      Konto BANK PKO BP SA OIII/ GORZÓW WIELKOPOLSKI

                      Nr: 31 1020 1967 0000 8002 0111 2689 z dopiskiem:

                      Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja zespołu.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 26.05.2018r. do godz. 08:30
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane                           we wcześniejszych edycjach konkursu.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego                   (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę. Wejście na parkiet odbywa się tylko                       i wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 • Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać                 się z dyskwalifikacją zespołu lub przerwaniem występu.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie stoisko z domowymi wypiekami oraz punkty gastronomiczne.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX               oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 • INFORMACJE

 

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU

Stowarzyszenie „NEW DANCE”

ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: new.dance@wp.pl

www.nowinka.eu

 

KIEROWNIK FESTIWALU

Manuela Mamys

tel.: 512 499 893

e-mail: manuela03@wp.pl

 

 

Szczegółowy program umieszczony zostanie na stronie www.przytoczna.naszgok.pl  w zakładkach V Ogólnopolski Festiwal Tańca po 30 kwietnia 2018r. oraz portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dancepassionandlife/?ref=ts&fref=ts

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Przytocznej i udziału w Festiwalu!

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszeń 2018

Utworzono dnia 28.01.2018, 19:11

Regulamin 2018

Utworzono dnia 28.01.2018, 19:11

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 23

W poprzednim tygodniu: 59

W tym miesiącu: 93

W poprzednim miesiącu: 386

Wszystkich: 25780

Partnerzy: