Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

INFORMACJA RODO

 

Informujemy, że w naszej placówce

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Miszczak

Adres poczty elektronicznej: zbigniew.miszczak@cbi24.pl

nr tel. 576 400 511

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej reprezentowany przez Dyrektora (adres: 66-340 Przytoczna, ul. Główna 42, telefon: 957494335, e-mail: gokis@o2.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym związanych z organizowaniem działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, jak również upowszechnianiem kultury oraz sportu i rekreacji poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych ludności, głównie mieszkańców Gminy, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194),  ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.) jak również Statutem Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przytocznej stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r.. Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu  następujące prawa:
 10. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 11. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 12. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 13. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 14. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury jest:

p. Zbigniew Miszczak, zbigniew.miszczak@cbi24.pl, 

nr tel. 576 400 511

Partnerzy: